SDE+

De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’. Een voorbeeld daarvan is zonnepanelen.

De SDE+ 2013 gaat 4 april 2013 open. Voor de SDE+ 2013 stelt de minister een budget van 3 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. De publicatie van de ministeriële regelingen wordt eind januari 2013 verwacht. De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd:

• Eén integraal budgetplafond
• Een maximum basisbedrag van 15 €ct/kWh voor duurzame elektriciteit, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, 103,5 €ct/Nm3 voor groen gas en 41,7 €/GJ voor duurzame warmte
• Gefaseerde openstelling
• De vrije categorie
Nieuw in 2013 zijn:
• Een extra fase van 8 €ct/kWh
• Winddifferentiatie door een hoger aantal vollasturen in de vrije categorie voor wind op land < 6 MW en wind op land ≥ 6 MW
• Bij geothermie het maximeren van de subsidiabele productie per doublet en
• Een extra categorie voor diepere geothermie (dieper dan 2700 meter)
• Voor vergisters samenvoeging hubs en solo-installaties
• Gebruik van bestaande ketel en warmtekrachtmotor wordt toegestaan bij vergisting en ketels voor vloeibare biomassa
• Voor biomassa categorieën die moeten voldoen aan duurzaamheidscritera worden geen vloeibare biomassastromen uitgesloten
• Eigen verbruik (niet van de productie-installatie zelf) wordt ook voor installaties met een bestaande SDE of SDE+-beschikking subsidiabel
• De nieuwe categorieën: groen gas productie bij AWZI/ RWZI, mestmonovergisters groen gas en WKK, renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties met nieuwe turbine
Lees meer over de openstelling en de contouren van de SDE+ 2013 op AgentschapNL en in de kamerbrief van 10 december 2012 van minister Kamp.