Subsidies

Subsidie Particulieren
Voor particulieren is er helaas geen subsidie meer en de Minister geeft aan dat dit ook niet meer zal komen. Informeer bij uw Gemeente of er nog lokale regelingen zijn.

Wel kan de particulier momenteel de gehele BTW terugvorderen via de Belastingdienst.

Subsidie voor duurzame energie (SDE+)
De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.

De SDE+ 2013 gaat 4 april 2013 open. Voor de SDE+ 2013 stelt de minister een budget van 3 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. De publicatie van de ministeriële regelingen wordt eind januari 2013 verwacht. De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd:
• Eén integraal budgetplafond
• Een maximum basisbedrag van 15 €ct/kWh voor duurzame elktriciteit, 103,5 €ct/Nm3 voor groen gas en 41,7 €/GJ voor duurzame warmte
• Gefaseerde openstelling
• De vrije categorie
Nieuw in 2013 zijn:
• Een extra fase van 8 €ct/kWh
• Winddifferentiatie door een hoger aantal vollasturen in de vrije categorie voor wind op land < 6 MW en wind op land ≥ 6 MW
• Bij geothermie het maximeren van de subsidiabele productie per doublet en
• Een extra categorie voor diepere geothermie (dieper dan 2700 meter)
• Voor vergisters samenvoeging hubs en solo-installaties
• Gebruik van bestaande ketel en warmtekrachtmotor wordt toegestaan bij vergisting en ketels voor vloeibare biomassa
• Voor biomassa categorieën die moeten voldoen aan duurzaamheidscritera worden geen vloeibare biomassastromen uitgesloten
• Eigen verbruik (niet van de productie-installatie zelf) wordt ook voor installaties met een bestaande SDE of SDE+-beschikking subsidiabel
• De nieuwe categorieën: groen gas productie bij AWZI/ RWZI, mestmonovergisters groen gas en WKK, renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties met nieuwe turbine
Lees meer over de openstelling en de contouren van de SDE+ 2013 op AgentschapNL. en in de kamerbrief van 10 december 2012 van minister Kamp.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
•Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.200,-
•Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
•Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst. U kunt hier de energielijst 2012 downloaden.
•U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
De afwikkeling van de EIA gaat dus via de belastingdienst. Voor meer informatie over de EIA kunt u ook terecht op AgentschapNL

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/ VAMIL
Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving en met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
De afwikkeling van de MIA gaat dus via de belastingdienst. Voor meer informatie over de MIA kunt u ook terecht op Agentschap NL